Informacje o projekcie - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o projekcie

Zalogowani do życia ...
Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  "Zalogowani do życia - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami"  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2  Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Grupa docelowa projektu:
1.     uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego w placówkach:
-      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu
-      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu
-      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu
2.     nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i specjaliści  pracujący w ww. placówkach
 
Zakres wsparcia dla uczniów:
1.     zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
2.     zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
3.     zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe,
4.     zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Zakres wsparcia dla nauczycieli:
1.     doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
2.     doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK
w nauczaniu przedmiotowym,
3.     doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych.
 
Ponadto w ramach projektu zostaną doposażone szkolne pracownie
i gabinety terapeutyczne w:
1.     pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w SOSW Nr 3.
2.     narzędzia TIK - SOSW Nr1, Nr2, Nr3
3.     pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do diagnozowania, wspomagania rozwoju i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SOSW Nr1, Nr2, Nr3.
 
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

Wartość projektu: 607 477,12 zł
 
Załączniki:
1.     Regulamin rekrutacji
2.     Formularz zgłoszeniowy 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego