Regulaminy nabór oferty - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulaminy nabór oferty

BIP
 
 
Skargi i wnioski klientów dotyczące działalności Urzędu 
oraz podległych jednostek organizacyjnych przyjmują:
Prezydent Miasta, 
Zastępcy Prezydenta Miasta, 
Sekretarz Miasta, 
Skarbnik Miasta,
we wtorki – w godzinach od 9.00 do 16.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania na stanowisku ds. koordynacji skarg, wniosków i interwencji (sekretariat Prezydenta Miasta, Rynek 1, Ip. pok. nr 3, tel. 16 675 21 49

Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz pozostali pracownicy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy - Kasjer 
wdpvmdvpodmvpo we
v
vvvvvv

 
 


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących
Prawna nazwa skrócona:
SOSW Nr 2 w Przemyślu
Województwo: podkarpackie
Powiat: m. Przemyśl
Gmina: M. Przemyśl (gmina miejska)
Miejscowość: Przemyśl
Adres:
Czarnieckiego 27
Kod pocztowy: 37-700 Przemyśl
NIP: 79
5-10-57-144
REGON: 650900341
Telefon: (016) 67
6-04-00
Faks: (016) 67
6-04-02
Strona WWW: http:/
/sosw2przemysl.com
Adres podmiotowej strony
BIP: http://www.
sosw2przemysl.com/bip/
E-mail:
osrodek@sosw2przemysl.com


Numery kont bankowych

Nr konta: 89 1560 0013 2052 5257 8000 0003
Rada Rodziców, numer konta: 90 8642 1155 2015 1507 7479 0001

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zgodnym z rozeznaniem rynku dla potrzeb projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w SOSW nr 2 w Przemyślu sprzęt informatyczny i multimedialny.


Przemyśl, dnia 02.12.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zgodnym z rozeznaniem rynku dla potrzeb projektu „   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
I.INFORMACJE OGÓLNE
1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu Ul. Czarnieckiego 27
37-700 Przemyśl tel: 166760400, e-mail: dyrektorszkoly@sosw2przemysl.com
strona internetowa: www.sosw2przemysl.com
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Artur Czesak tel. 881 717 695
 
2. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Oferta na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w SOSW nr 2 w Przemyślu sprzęt informatyczny
i multimedialny
” zgodnie z załącznikiem 1 :
2. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy zamówienie i przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 -stanowiącego wykonanie dostawy.
3. Zamawiający zapłaci za wykonaną dostawę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na podstawie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres zamawiającego.
 2. Oferta musi spełniać warunki określone w Zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające warunków określonych w Zapytaniu ofertowym będą odrzucone.
 3. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub niniejszym Zapytanie Ofertowym spowoduje jej odrzucenie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych ani częściowych.
 5. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena netto oraz  brutto w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostawy.
 6. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych i rabatów do ceny podanej w złożonej ofercie.
 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
 
IV. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nieprzekraczalnym terminie: do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę  w wersji papierowej, należy złożyć  w sekretariacie Specjalnego Ośrodek Szkolno Wychowawczego nr 2  w Przemyślu. ul. Czarnieckiego 27
 37-700 Przemyśl; w kopercie z napisem: „Oferta na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w SOSW nr 2 w Przemyślu sprzęt informatyczny i multimedialny”
3. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego
4. Oferty złożone po terminie składania ofert, o którym mowa w ust 1, pozostają bez rozpatrzenia.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 
V. OCENA OFERT ORAZ SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 I. Cena – waga 100%,
 
VI. WYBÓR OFERTY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego Zapytania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
 a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 b. zostanie złożona po terminie składania ofert,
 c. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów
d. w przypadku kiedy wyłoniony wykonawca nie podpisze umowy w terminie zwrotnym.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej zamawiającego:
 
 VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego. Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej .
 2. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzieleniu Zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Treść Zapytania ofertowego w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego www.sosw2przemysl.com
 
 
 Zbigniew Berestecki 
Dyrektor SOSW Nr2 w Przemyślu
 


Specyfikacja warunków zamówienia na dostawę samochodu 9 osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego