Regulamin - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Projekt Równi w zatrudnieniu...
Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu


§ 1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1) „Biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu ul Czarnieckiego 27
2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą szkolny koordynator projektu ,Dyrektor- przewodniczący komisji, oraz min. dwie osoby: psycholog i pedagog szkolny
3) okresie realizacji projektu – od 1 września 2016 r. do 30 września 2018 r.
„Projekcie” oznacza to Projekt „Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu „realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4) „Realizatorze” - należy przez to rozumieć Gmina Miejska/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu
5) „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

§ 2
Zakres wsparcia
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu
Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów szkół Technikum Specjalnego Nr 2 oraz nauczycieli i nauczycielek SOSW nr 2 w Przemyślu
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Dla uczniów i uczennic
Kurs gastronomiczny (cykl II przez 2 lata Kurs przygotowywania i dekorowania wyrobów cukierniczych i Kurs carvingu –dekorowanie potraw )
Kurs informatyczny
Staż
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/ Tig
Dla nauczycieli i nauczycielek
Kurs cukierniczy I i II stopnia 90 h - 2 miejsca
Kurs dekoratorski 16 h - 2 miejsca
Kurs carvingu - 2 miejsca
Kurs Instalacja i konfiguracja systemu Windows 10 2 miejsca
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/Tig 1miejsce4 Formy wsparcia, o których mowa w ust. 3 będą się odbywać na podstawie szczegółowego
harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń .
5 Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego
harmonogramu, terminów naborów oraz terminów rozpoczęcia i realizacji kursów

§ 3
Uczestniczki i uczestnicy projektu
1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum Specjalnego nr 2 oraz , nauczyciele i nauczycielki SOSW nr 2 w Przemyślu prowadzonym przez Gminę Miejską Przemyśl, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.

3. Wsparcie i kryteria dostępu przewidziana dla :
Uczniów/uczennic
Kurs gastronomiczny ( cykl II w okresie 2 lat) Klasa TZUG
Kurs informatyczny K TI z kl. III w danym roku szkolnym
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/ Tig K TM
Staż K TZIUG oraz TI w kl. III
Ze względu na nieliczne klasy w szkole do projektu przystąpią wszystkie zakwalifikowane osoby.
Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę
pozytywną opinię pedagoga , doradcy zawodowego oraz zgodę/opinię rodziców

Nauczycieli/nauczycielek
1.Kurs cukierniczy I i II stopnia 90 h
2.Kurs dekoratorski 16 h
3.Kurs carvingu 1+2+3 cykl 3 szkoleń dla nauczycielek w TZUIG
Kurs Instalacja i konfiguracja systemu Windows 10 -TI
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/Tig – TM

4. Uczennice i uczniowie, nauczyciele/nauczycielki mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju kursów / szkoleń dedykowanych dla określonego zawodu (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
5. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w stażach zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.


§ 4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie corocznie Plan miesiąc przed rozpoczęciem kursów i szkoleń oraz staży.( terminy mogą ulec zmianę ze względu na zaistnienie okoliczności)
3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter kursów/szkoleń/ staży.( w przypadku pojawienia się nowego ucznia/uczennicy w szkole)
4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń SOSW nr 2 w Przemyślu
oraz przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
5. Uczniowie/nice, nauczyciele/lki ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3, do sekretariatu szkoły w terminie plan do dnia 2 tygodni od planowanego rozpoczęcia kursu w danym roku, dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu w uzasadnionych przypadkach .
6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
9. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne kursy termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 2 tygodni.
10. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 2 tygodni od zakończenia rekrutacji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne.
11. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem: Trenera powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie, .Dyrektora w przypadku nauczycieli i nauczycielek
12. Uczeń / uczennica, nauczyciel/ nauczycielka zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
- na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia/kursy lub wniosek koordynatorki/Dyrektora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% kursów , staży,
- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,
13. Udział danego/ej ucznia/uczennicy nauczyciela /nauczycielki w Projekcie może ustać również w przypadku:
- skreślenia z listy uczniów danej szkoły, zwolnienia z pracy
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
15. Koordynator informuje Dyrektora oraz opiekuna projektu o zaistniałych problemach .
16. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
• deklarację udziału w projekcie ;
• umowę uczestnictwa w projekcie - w przypadku staży
oraz podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach RPO WP – zał nr 1
17. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu - SOSW 2 w Przemyślu
18. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu.
19. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy:
a. Uczestnictwo w co najmniej 80% h kursu(w tym w skali wszystkich godzin – maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych);

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu oraz Dyrektora.
3. Dopuszcza się zmiany w rekrutacji , drobne odstępstwa od regulaminie rekrutacji , które spowodowane są czynnikami nie dającymi się przewidzieć w dniu ogłoszenia regulaminu oraz spowodowane realizacją zasad równego traktowania osób niepełnosprawnych .

Załączniki:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego.
2. Wzór deklaracji udziału w projekcie.
3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych

Zatwierdził:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego