Regulamin - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Zalogowani do życia ...

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji
i kompetencji w regionie
, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

2.     Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl.

3.     Biuro projektu mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3, ul. Kapitulna 4, 37 – 700 Przemyśl, tel. 16 678 30 94.

4.     Okres realizacji projektu: 01.02.2017-30.06.2018 r.

5.     Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

-       Szkoła Podstawowa Nr 7 i Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu,

-       Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu,

-       Gimnazjum Nr 10 i I Liceum Ogólnokształcącym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3
im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu.

 

§ 2

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

1.     W niniejszym dokumencie stosowane są następujące skróty:

a)        Projekt – projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

b)       Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

c)        Uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących szkół:

-       Szkoła Podstawowa Nr 7 lub Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu,

-       Szkoła Podstawowa Nr 12 lub Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im.
dra Janusza Korczaka w Przemyślu,

-       Gimnazjum Nr 10 lub I Liceum Ogólnokształcącym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

d)       Nauczyciel– nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół wymienionych w § 2 lit. c Regulaminu.

e)        Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.

f)        Zespół projektu – grupa osób odpowiedzialna za prawidłową i skuteczną realizację projektu, złożona z:

– Koordynatora projektu – koordynacja prac zespołu projektu, weryfikacja dokumentów projektowych, realizacja działań projektowych, kontakt z koordynatorami szkolnymi projektu w SOSW Nr 1, SOSW Nr 2, SOSW Nr 3, nadzór nad realizowanymi zadaniami w szkołach wymienionych w § 2 lit. c Regulaminu, sporządzanie wniosków o płatność;

– Koordynatorów szkolnych (1 os. na placówkę, łącznie 3 osoby) – osób nadzorujących realizację projektu
w swoich Ośrodkach, odpowiedzialnych za proces rekrutacji, organizację siatki zajęć, promocję projektu w placówce, przepływ informacji między Ośrodkiem a Koordynatorem projektu,

– Specjalistów ds. finansowych – osoby zarządzające i prowadzące dokumentację finansową (w tym obsługa i nadzór finansowy), monitorowanie przepływów finansowych, rozliczanie projektu, współpraca z biurem rachunkowym
i księgowym ze strony Lidera.

g)       Komisja rekrutacyjna – powołany w każdej placówce 3-osobowy zespół, w którego skład wejdą: przedstawiciel zespołu projektu (koordynator szkolny), 2 nauczycieli lub nauczyciel i pedagog, dokonujący oceny ankiet uczestnictwa w projekcie.

h)       Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji
i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394
z 30.12.2006):

a)       porozumiewanie się w językach obcych;

b)       kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

c)       kompetencje informatyczne;

d)       umiejętność uczenia się;

e)       kompetencje społeczne;

f)        inicjatywność i przedsiębiorczość.

i)         Skróty stosowane w Regulaminie:

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

SP – szkoła podstawowa,

GIM gimnazjum,

SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

LO – Liceum Ogólnokształcące

SP 7 – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu,

SP 12 – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu,

GIM 8 – Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu,

GIM 9 – Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu,

GIM 10 – Gimnazjum Nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu,

I LO – I Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu,

SOSW Nr 1 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu,

SOSW Nr 2 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu,

SOSW Nr 3 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu.

 

 

§ 3

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE

1.     Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów Specjalnych Ośrodków szkolno  Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Przemyślu kształcących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli
z zakresu TIK, prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu oraz prowadzenia zajęć wspomagających rozwój uczniów, w okresie od 1.04.2017r. do 30.06.2018 r.

2.     W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a.        formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

-       Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy z zakresu matematyki i języków obcych
z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów GIM 10 i I LO;

-       Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla uczniów GIM 10 i I LO;

-       Zajęcia rozwijające i kształtujące kompetencje cyfrowe dla uczniów SP 7, SP 12, GIM 8, GIM 9, GIM 10 i I LO;

-       Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK SP 7, GIM 8,

-       Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów SP 7, GIM 8,

-       Specjalistyczne zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów SP 7, SP 12, GIM 8, GIM 9, GIM 10 i I LO, w tym:

a)        Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów SP 7, GIM 8;

b)       Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy SP 7, SP 12, GIM 8, GIM 9;

c)        Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów SP 7, SP 12, GIM 8, GIM 9;

d)       Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów SP 7, SP 12, GIM 8, GIM 9;

e)        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów GIM 10 i I LO
z matematyki  i języków obcych;

f)        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów GIM 10 i I LO z fizyki i chemii.

 

b.        formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-    Szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu - nauczyciele SOSW Nr 3;

-    Szkolenia z zakresu stosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym o następującej tematyce:

a)         Administrowanie sieciami komputerowymi – nauczyciele SOSW Nr1, SOSW Nr 2, SOSW Nr 3,

b)         Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym - nauczyciele SOSW Nr 2, SOSW Nr 3,

c)         Centrum multimedialne w bibliotece - nauczyciele SOSW Nr 1,

d)         Obsługa i wykorzystanie narzędzi cyfrowych - nauczyciele SOSW Nr 1,

e)         Cyberprzemoc - nauczyciele SOSW Nr 1,

f)          Fotografia cyfrowa - nauczyciele SOSW Nr 1,

g)         Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do obróbki zdjęć i filmów - nauczyciele
SOSW Nr 2,

h)         Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i w korzystaniu ze sprzętu komputerowego - nauczyciele SOSW
 Nr 2,

i)           Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym – nauczyciele
SOSW Nr 3,

j)          Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - nauczyciele SOSW Nr 3,

k)         Aplet GeoGebra – nauczyciele matematyki z SOSW Nr 3.

-       Szkolenia z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych o następującej tematyce:

a)         Terapia poznawcza dzieci i młodzieży – nauczyciele SOSW nr 1,

b)         Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży - nauczyciele SOSW
nr 1,

c)         Neuropedagogika dzieci i młodzieży - nauczyciele SOSW nr 1,

d)         Autyzm – diagnoza, terapia wsparcie rodziny - nauczyciele SOSW Nr 1, SOSW Nr 2, SOSW Nr 3,

e)         Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne I i II - nauczyciele SOSW nr 2,

f)          Neurodydaktyka - nauczyciele SOSW nr 3,

g)         Prowadzenie terapii EEG Biofeedback (szkolenie I stopnia) - nauczyciele SOSW nr 3,

 

c.        wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów
i nauczycieli – zakup wyposażenia pracowni szkolnych:

-       pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów przyrodniczych – SOSW Nr 3

-       narzędzi i sprzętu TIK – SOSW Nr 1, SOSW Nr 2, SOSW Nr 3,

-       pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do diagnozy, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - – SOSW Nr 1, SOSW Nr 2, SOSW Nr 3.

 

§ 4

 

GRUPA DOCELOWA

1.        Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice
i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół:

1)       Szkoła Podstawowa Nr 7 lub Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu,

2)       Szkoła Podstawowa Nr 12 lub Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu,

3)       Gimnazjum Nr 10 lub I Liceum Ogólnokształcącym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Projektem objętych zostanie 346 osób, w tym:

a)        243 uczniów, w tym:

-     130 uczniów SOSW Nr 1 (36 K i 94 M),

-     38 uczniów SOSW Nr 2 (18 K i 20 M),

-     75 uczniów SOSW Nr 3 (35 K i 40 M).

b)       103 nauczycieli/lek (w tym 87 K i 16 M ).

 

2.     Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

1)     posiada status ucznia szkoły, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub jest nauczycielem szkoły, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,

2)     jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie),

3)     dopełni wszystkich formalności określonych w § 8 i 9 lub 10 niniejszego regulaminu.

 

§ 5

 

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.        Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.

2.        Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, z zastrzeżeniem pkt.3.

3.        W szkoleniu:

a.        z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu – mogą uczestniczyć tylko nauczyciele przedmiotów przyrodniczych,

b.        Aplet GeoGebra - mogą uczestniczyć tylko nauczyciele matematyki.

 

4.        Zajęcia dla uczniów odbywać się będą na terenie szkół, do których uczniowie uczęszczają.

5.        Szkoły udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęć dla uczniów, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi.

 

 

§ 6

 

ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA UCZNIÓW

1.     W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla uczniów:

 

1.        Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje  cyfrowe – uczniowie SOSW Nr 1

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

 Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów klas I-III SP

70

 

70

9 grup x 2 -8 os. Łącznie 70 godz.

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów klas IV - VI

70

 

70

7 grup x 7-8 os. łącznie 70 godz.

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów I – III gimnazjum

70

 

70

12 grup x 2-8 os. łącznie  70 godz.

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl.  IV-VI

9

20

29

7 grup x 7-8 os. łącznie 29 godz.

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl. I-III gimnazjum

9

20

29

12 grup x 2-8 os. łącznie  29 godz.

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl. I-III SP

8

20

28

9 grup x 2 -8 os. Łącznie 28 godz.

 

2.        Zajęcia wspierające rozwój uczniów – uczniowie SOSW Nr 1

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość uczniów

uwagi

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. I-III SP

 

80

80

48

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. IV-VI SP

 

80

80

36

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. I-III Gimnazjum

 

80

80

67

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. I-III SP

 

120

120

48

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. IV-VI SP

 

120

120

36

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. I-III Gimnazjum

 

120

120

67

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. I-III SP

39

121

160

48

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. IV – VI SP

30

130

160

36

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. I-III Gimnazjum

35

135

160

67

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów I-III SP

 

36

36

48

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów IV –VI SP

 

50

50

36

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów I-III Gimnazjum

 

50

50

67

 

3.        Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje  cyfrowe – uczniowie SOSW Nr 2

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów klas 1 - 3

 

20

20

1 gr x 4 os. x 20 g = 20 godz.

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów klas 4 - 6

 

20

20

2 gr x 6 os. x 10 g = 20 godz.

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów gimnazjum

 

30

30

3 gr x 7 os. x 10 g = 30 godz.

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów klas 1-3

 

45

45

1 gr x 4 os. x 45 g = 45 godz.

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów klas 4-6

 

95

95

1 gr x 6 os. x 47 g = 47 godz.

1 gr x 6 os. x 48 g = 48 godz.

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów gimnazjum

 

90

90

3 gr x 7 os. x 30 g = 90 godz.

 

 

4.        Zajęcia wspierające rozwój uczniów – uczniowie SOSW Nr 2

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość uczniów x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia terapeutyczne „Będę dobrym uczniem – będę zadowolony”  dla uczniów kl. 1-3

5

 

5

1 gr x 2 os. x 5 g = 5 godz. (2016/2017)

Zajęcia terapeutyczne „Dlaczego warto się uczyć” dla uczniów kl. 4-6

5

 

5

1 gr x 3/4 os. x 5 g = 5 godz. (2016/2017)

Zajęcia terapeutyczne „Dlaczego warto się uczyć” dla uczniów gimnazjum

10

 

10

2 gr x 4/5 os. x 5 g = 10 godz. (2016/2017)

Zajęcia terapeutyczne „ Rozumiem polecenia”  dla uczniów klas 1- 3

 

30

30

2 gr x 2 os. x 30 g =30 godz (2017/2018)

Zajęcia terapeutyczne „Jak się uczyć – podstawowe zasady techniki i triki” kl. 4-6

 

35

35

2 gr x 3/4 os. x 35 g = 35 godz (2017/2018)

Zajęcia terapeutyczne „Jak się uczyć – podstawowe zasady techniki i triki” dla uczniów gimnazjum

 

37

37

2 gr x 4/5 os. x 12 g = 24 godz (2017/2018)

1 gr x 4/5 os. x 13 g = 13 godz (2017/2018)

 


 

5.        Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – uczniowie SOSW Nr 3

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. gimnazjum

 

90

90

2 gr x 5 os. x 45 g = 90 g

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakr. j. angielskiego z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. gimnazjum

20

40

60

3 gr x 5 os. x 20 g = 20 g

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakr. j. niemieckiego z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. gimnazjum

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. LO

 

60

60

2 gr x 5 os. x 30 g = 60 g

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakr. j. angielskiego z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. LO

15

60

75

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

2 gr x 5 os. x 30 g = 60 g (2017/2018)

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakr .j. niemieckiego z wykorzyst. narzędzi TIK dla ucz. LO

 

60

60

2 gr x 5 os. x 30 g = 60 g

 

 

6.        Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych – uczniowie SOSW Nr 3

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z fizyki dla uczniów gimnazjum

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z geografii dla uczniów gimnazjum

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z chemii dla uczniów gimnazjum

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z fizyki dla
uczniów LO

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z geografii
dla uczniów LO

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

 

7.        Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje  cyfrowe – uczniowie SOSW Nr 3

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów gimnazjum

 

60

60

2 gr x 5 os. x 30 g = 60 g

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów LO

 

30

30

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g

 


 

8.        Zajęcia wspierające rozwój uczniów – uczniowie SOSW Nr 3

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

II sem.

2016/2017

Ilość godz. w roku szkolnym

2017/2018

Razem

Ilość grup x liczba uczniów

uwagi

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw. z matematyki dla uczniów LO

15

30

45

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g

(2016/2017)

1 gr x 5 os. x 30 g = 30 g (2017/2018)

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw.  z matematyki dla uczn. gimnazjum

15

60

75

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

2 gr x 5 os. x 30 g = 60 g (2017/2018)

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw.
z j. angielskiego dla uczn. gimnazjum

15

 

15

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

 

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw.
z j. niemieckiego  dla ucz. gimnazjum

15

 

15

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

 

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw.  z fizyki dla uczn.  gimnazjum

15

 

15

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

Zajęcia dydaktycz. – wyrównaw. z chemii dla uczn. gimnazjum

15

 

15

1 gr x 5 os. x 15 g = 15 g (2016/2017)

Zajęcia wspierające rozwój uczniów metodą EEG Biofeedback

 

120

120

12 ucz. x 10 g = 120 godz

2.     Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia zostanie przeprowadzona wg procedury opisanej w § 9, z zastrzeż. § 8 ust. 5.

 

§ 7

 

ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

 

1.        Formy wsparcia  dla nauczycieli:

a.        Szkolenia dla nauczycieli SOSW Nr 2:

Tematyka/zakres szkoleń

Ilość godzin

Uczestnicy szkolenia

Cyberprzemoc w sieci

6

min. 10 nauczycieli

Administrowanie sieciami komputerowymi

8

min. 10 nauczycieli

Fotografia cyfrowa

10

min. 10 nauczycieli

Centrum multimedialne w bibliotece

4

4 nauczycieli

Obsługa i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych

6

min. 15 nauczycieli

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

20

min. 20 nauczycieli

Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna

20

min. 2 nauczycieli

Terapia poznawcza dzieci i młodzieży

20

min. 4 nauczycieli

Neuropedagogika dzieci i młodzieży

15

min. 10 nauczycieli

 

b.        Szkolenia dla nauczycieli SOSW Nr 2:

Tematyka/zakres szkoleń

Ilość godzin

Uczestnicy szkolenia

Administrowanie sieciami komputerowymi

8

min. 2 nauczycieli

Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym

8

min. 7 nauczycieli

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i korzystania ze sprzętu komputerowego

6

min. 10 nauczycieli

Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania – programy do obróbki zdjęć i filmów

8

min. 5 nauczycieli

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

10

min. 20 nauczycieli

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone cz. I i II

szkolenie

min. 1 nauczyciel

 

c.        Formy wsparcia dla nauczycieli SOSW Nr 3:

Tematyka szkoleń

Ilość godzin

Uczestnicy szkolenia

Nauczanie opartego na metodzie eksperymentu

4

4 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Administrowanie sieciami komputerowymi

8

min. 3 nauczycieli

Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym

8

min. 10 nauczycieli

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

4

min. 10 nauczycieli

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

4

min. 20 nauczycieli

Aplet Geogebra w nauczaniu matematyki

Wg. programu szkolenia

3 nauczycieli matematyki

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

10

min. 20 nauczycieli

Neurodydaktyka

4

min. 20 nauczycieli

Szkolenie I stopnia z zakresu prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback

Wg. programu szkolenia

2    nauczycieli

 

 

2.     Do rozpoczęcia wszystkich form wsparcia, o których mowa w § 3 pkt 2b, wymagane jest przeprowadzenie rekrutacji wg procedury opisanej w § 10.

3.     Szkolenia dla nauczycieli planowane są  w terminie do 30.09.2017r.

 

 

§ 8

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

1.          Nabór uczestników do projektu odbędzie się od 1.03. do 28.03. 2017r. oraz od 4.09 do 15.09.2017r.

2.          Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników poszczególnych grup wsparcia.

3.          Informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć.
Kampania informacyjna będzie prowadzona z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (np. spotkań z rodzicami, informacji umieszczonej na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek). Za kampanię reklamową odpowiedzialny jest koordynator szkolny.

4.          Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu w każdej placówce wymienionej w § 4 ust. 1 Regulaminu, w tym za weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych odpowiedzialny będzie koordynator szkolny.

5.          Osoby z grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji, poprzez przedłożenie formularza zgłoszeniowego z załącznikami. Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych dokumentów dostępne są w wersji papierowej w sekretariatach poszczególnych placówek.

6.          Kwalifikowanie do udziału w specjalistycznych formach wsparcia lub terapii odbędzie się na podstawie zaleceń zawartych
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych uczniom przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

7.          Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia osób do projektu. W projekcie przestrzegane będą pozostałe polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.

 

§ 9

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA – UCZNIOWIE

 

1.          Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w okresie rekrutacji (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00) u koordynatora szkolnego lub w sekretariacie placówki, której jest uczniem. Dokumenty niekompletne, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostaną przyjęte.

2.          W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny.

3.          Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób niespełniających warunków określonych
w § 4 pkt 1 Regulaminu.

4.          Złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się
 z Regulaminem, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.

5.          Pod względem merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe uczniów oceni komisja rekrutacyjna, działająca zgodnie
z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:

 

a.        Uczniowie SOSW Nr 1

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów klas I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów klas IV - VI

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi TIK dla uczniów I – III gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl.  IV-VI

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl. I-III gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów kl. I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. IV-VI SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia z zakresu aktywności w środowisku uczniów kl. I-III Gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. IV-VI SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy kl. I-III Gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. IV – VI SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów k. I-III Gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów I-III SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów IV –VI SP

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia kształtujące postawy społeczne dla uczniów I-III Gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

 

b.        Uczniowie SOSW Nr 2

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów klas 1 - 3

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów klas 4 - 6

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uwzgl. treści z zakresu profilaktyki i bezpiecz. w sieci dla uczniów gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów klas 1-3

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów klas 4-6

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia rozwijające umiejętność wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym dla uczniów gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „Będę dobrym uczniem – będę zadowolony”  dla uczniów kl. 1-3

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „Dlaczego warto się uczyć” dla uczniów kl. 4-6

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „Dlaczego warto się uczyć” dla uczniów gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „ Rozumiem polecenia”  dla uczniów klas 1- 3

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „Jak się uczyć – podstawowe zasady techniki i triki” kl. 4-6

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Zajęcia terapeutyczne „Jak się uczyć – podstawowe zasady techniki i triki” dla uczniów gimnazjum

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

 

c.        Uczniowie SOSW Nr 3

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

Pierwszeństwo osób z niepełnosprawnością /dysfunkcją  utrudniającą nabywanie kompetencji kluczowych

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje  cyfrowe

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

Pierwszeństwo osób z niepełnosprawnością utrudniającą nabywanie kompetencji cyfrowych

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wyrażenie chęci uczestnictwa w danym typie zajęć

 

Pierwszeństwo osób  z najniższymi ocenami z danego przedmiotu na odp. I lub II semestr w r. szzk. 2016/2017

 

Indywidualna terapia z wykorzystaniem EEG Biofeedback

 

Zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub wskazania wynikające
z obserwacji i wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

 

-     Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników poszczególnych form wsparcia zgodnie z przewidzianymi limitami miejsc, opisanymi w § 6 pkt 2. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczebności grup w zależności od typu zajęć, o ile zwiększenie liczby uczestników nie wpłynie negatywnie na jakość i efekty szkolenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

-     W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę dostępnych miejsc na wybraną formę wsparcia – utworzone zostaną listy rezerwowe.

-     Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.

-     Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poinformowani przez koordynatora szkolnego.

-     Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do udziału w projekcie zobowiązany/a jest do podania danych osobowych
w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

-     Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do udziału w projekcie staje się uczestnikiem/uczestniczką projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów –
przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną
i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych
i oświadczenia.

 

§ 10

 

1.        Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w okresie rekrutacji (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00) u koordynatora szkolnego lub w sekretariacie placówki, której jest nauczycielem. Dokument niekompletny, tj. niepodpisany lub niewypełniony we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostanie przyjęty.

2.        Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób niespełniających warunków określonych
w § 4 pkt 1 Regulaminu.

3.        Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego zapisy
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.        Pod względem merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe nauczycieli oceni komisja rekrutacyjna, działająca zgodnie
z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:

 

a.        Nauczyciele SOSW Nr 1

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Cyberprzemoc w sieci

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Fotografia cyfrowa

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Centrum multimedialne w bibliotece

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Obsługa i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Terapia poznawcza dzieci i młodzieży

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Neuropedagogika dzieci i młodzieży

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

b.        Nauczyciele SOSW Nr 2

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i korzystania ze sprzętu komputerowego

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania – programy do obróbki zdjęć i filmów

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone cz. I i II

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

c.        Nauczyciele SOSW Nr 3

Forma wsparcia

Kryterium podstawowe

Kryteria dodatkowe

Nauczanie opartego na metodzie eksperymentu

Nauczyciel przedmiotu przyrodniczego

Pierwszeństwo dla nauczycieli:

1.   posiadających kwalifikacje do nauczania co najmniej
2 przedmiotów przyrodniczych

2.   prowadzących zajęcia z przedmiotów przyrodniczych
w LO i GIM w roku szk. 2016/2017

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

Opieka nad pracownią wyposażoną w sieć komputerową

Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym

Wyrażenie chęci udziału
w szkoleniu

brak

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

Wyrażenie chęci udziału w szkole Wyrażenie chęci uczestnictwa w zdanym typie zajęć niu

brak

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wyrażenie chęci udzia Wyrażenie chęci uczestnictwa w zdanym typie zajęć Wyrażenie chęci uczestnictwa w zdanym typie zajęć łu w szkoleniu

brak

Aplet Geogebra w nauczaniu matematyki

Nauczyciel matematyki

Pierwszeństwo dla nauczycieli, którzy nie uczestniczyli
w szkoleniu z zakresu GeoGebry

 

Autyzm – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Neurodydaktyka

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

brak

Szkolenie I stopnia z zakresu prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback

Wyrażenie chęci udziału w szkoleniu

Kwalifikacja na podstawie rekomendacji Dyrektora
SOSW Nr 3 w Przemyślu

5.     Komisja rekrutacyjna sporządzi listy nauczycieli rekomendowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia, które następnie przekaże Koordynatorowi projektu. Na podstawie list ze wszystkich szkół Koordynator projektu
w imieniu Wnioskodawcy  sporządzi ostateczne listy uczestników poszczególnych form wsparcia przewidzianych dla nauczycieli. Dopuszcza się możliwość przekroczenia limitów miejsc opisanych w § 7 pkt 1.

6.     Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie nauczyciele zostaną poinformowani przez koordynatora szkolnego.

7.     Nauczyciel/nauczycielka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie zobowiązany/a jest do podania danych osobowych
w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

8.     Nauczyciel/nauczycielka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie staje się uczestnikiem/uczestniczką projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych
i dostarczenia dokumentów – w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną
 i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych
i oświadczenia.

§ 11

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1.     Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:

a)     nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia,

b)     uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, na które został zakwalifikowany,

c)     korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.

2.     Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do:

a)   aktywnego udziału w pełnej ścieżce nabywania/podnoszenia kompetencji w ramach projektu oraz bieżącego informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić bądź uniemożliwić jego dalszy udział
w projekcie,

b)   w przypadku uczniów/uczennic - uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 75% obecności na zajęciach,

c)   regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania,

d)   złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi – w przypadku uczestników niepełnoletnich – podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego,

e)   wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp.

f)    udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego
z EFS,

g)   informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy projektu wywiązywania się
z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu,

h)   przekazania wnioskodawcy danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz uczestnictwa w ewentualnym badaniu ewaluacyjnym (w przypadku wytypowania).

§ 12

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.     Wnioskodawca projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiana miejsca zamieszkania
i związana z nią zmiana szkoły (w przypadku uczniów), zmiana miejsca zatrudnienia (w przypadku nauczycieli), zdarzenia losowe niezależne od uczestnika projektu (tj. choroba, wypadek) – nieznane Uczestnikowi projektu

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie dopuszcza rezygnację z udziału Projekcie w trakcie trwania danej formy wsparcia.

2.     W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację, wraz
z podaniem przyczyny (potwierdzonej stosownym dokumentem, np. drukiem L4), podpisaną przez koordynatora szkolnego,
którą składa  w sekretariacie szkoły, w której jest uczniem lub pracownikiem.

3.     Za rezygnację z udziału w Projekcie skutkującą skreśleniem z listy uczestników uznaje się:

a)     naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 11 ust. 2 pkt a-i Regulaminu,

b)     nieobecność ucznia/uczennicy na zajęciach w danej formie wsparcia przekraczających 25% planowanej liczby godzin do realizacji.

4.     W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu – lista uczestników będzie uzupełniona o osoby z listy rezerwowej.

5.     Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w projekcie wypełnia ankietę wyjścia/test i inne dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu.

§ 13

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie ankiety uczestnictwa
w projekcie.

2.     Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez zespół projektu.

3.     W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany Regulaminu.

4.     Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Koordynatora projektu Gminy Miejskiej Przemyśl
i koordynatorów szkolnych.

5.     Regulamin jest dostępny do wglądu w sekretariatach placówek, o których mowa w § 4 ust. 1.

 

 

Załączniki:

1.     Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.

2.     Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela.

3.     Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

4.     Oświadczenie uczestnika projektu.

5.     Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.

 

 

 

           …………………………………………                                                …………………………………………

             Podpis Koordynatora szkolnego                                                                Podpis Koordynatora projektu (Gmina)

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego